« Tillbaka

Kvalitét- Miljö- & Trafiksäkerhet

Kvalitetspolicy

SpångaMälarö LBC (SMLBC AB) ska hos våra kunder skapa förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar. Kvalitén i all vår verksamhet ska vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som transportör och entreprenör. Alla som blir berörda av vår verksamhet ska vara fast övertygade om att kvalitet, miljö och trafiksäkerhet är en viktig angelägenhet för SMLBC AB. Vi ska sträva efter att erbjuda våra tjänster till rätt kvalitet, i rätt tid till ett skäligt pris.

För att uppnå detta ska,

 • vi alltid prioritera tjänsternas kvalitet före kortsiktig ekonomisk vinning.
 • vi se varje tjänst/leverans som en rekommendation för kommande uppdrag.
 • vi aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar i organisationen och hos våra leverantörer.
 • personalen skall vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter genom kontinuerlig utbildning och information.
 • vi sträva efter att ständigt utveckla och förbättra vårt kvalitetsarbete.
 • SMLBC AB uppfylla tillämpliga författningskrav och branschpraxis i allt vårt arbete.

Certifikat (Pdf-fil)

Miljöpolicy

SpångaMälarö LBC AB (SMLBC) ansvarar för effekterna av våra beslut och aktiviteter som påverkar vår externa miljö. Miljöpolicyns syfte är att beskriva och etablera en gemensam syn inom SMLBC, dotterbolag och bland våra leverantörer på hur vi påverkar miljön samt hur vi hanterar miljöfrågorna.

SMLBCs miljöarbete ska vara en del i arbetet för ett uthålligt samhälle och samtidigt bidra till en bättre lönsamhet och ett starkt varumärke.

Vi ska vid varje tillfälle, med utgångspunkt från kundens krav och åkeriernas resurser och förutsättningar, arbeta för att,

 • reducera våra tjänsters miljöpåverkan,
 • i all verksamhet efterleva gällande lagar, förordningar samt andra samhällskrav
 • minska och förebygga föroreningar i all verksamhet,
 • tillvarata alla medarbetares och andra intressenters engagemang och kunnande,
 • ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete.

För att uppnå detta ska SMLBC AB,

 • genom utbildning av SMLBC ABs personal och förare samt löpande aktualisera den av SMLBC ABs utgivna förarhandbok tillse att all personal är förtrogen med SMLBC ABs miljöpolicy.
 • hålla oss informerade om olika produkters miljöpåverkan. Informationen ska på lämpligt, regelbundet sätt föras vidare till SMLBC ABs ägare och anställda.
 • stödja utvecklingen av delägarnas företag så att negativ miljöpåverkan kan begränsas och god resurshushållning nås.
 • informera kunder och andra intressenter om SMLBC ABs policy och miljöambitioner.

Certifikat (Pdf-fil)

Trafiksäkerhetspolicy

SpångaMälarö LBC AB (SMLBC AB) ska erbjuda och arbeta för transporter med varaktig hög trafiksäkerhet. Vi ska vid alla tillfällen sträva efter att vår personal, aktieägarnas företag och deras personal företräder sådana attityder och värderingar till trafik och medtrafikanter som representerar SMLBC ABs goda föredöme i trafiken.

Det innebär följande, att:

 • Fordon ska vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.
 • Lagar och förordningar ska efterlevas vid alla tillfällen.
 • Största hänsyn ska tas till medtrafikanter.
 • Bilbälte ska alltid användas.
 • All personal ska vara drogfri.
 • Förare och övrig personal ska vara kunnig och motiveras till ett trafiksäkert beteende genom kontinuerlig utbildning och information.
 • Vi ständigt ska  utveckla och förbättra vårt trafiksäkerhets-arbete.

Certifikat (Pdf-fil)

Arbetsmiljöpolicy

Genom ett systematiskt arbeta med vår arbetsmiljö vill vi få engagerade och kompetenta medarbetare. Vi ska minst uppfylla de lagar och krav som ställs på organisationen vad gäller systematiskt arbetsmiljöarbete.