Kvalité- Miljö- och Trafiksäkerhetspolicy

Kvalitetspolicy

LEJA gruppen ska hos våra kunder skapa förtroende för vårt kunnande och vår vilja att motsvara deras förväntningar. Kvalitén i all vår verksamhet skall vara sådan att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som transportör och entreprenör. Alla som blir berörda av vår verksamhet ska vara fast övertygade om att kvalitét, miljö och trafiksäkerhet är en viktig angelägenhet för LEJA gruppen.

Vi ska sträva efter att erbjuda våra tjänster till hög kvalitét, i rätt tid och till ett skäligt pris.

LEJAs Kvalitetspolicy

För att uppnå detta ska vi:

 • aldrig ersätta tjänsternas kvalitet före kortsiktig ekonomisk vinning.
 • se varje tjänst/leverans som en rekommendation för kommande uppdrag.
 • aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar i organisationen och hos våra leverantörer.
 • personalen ska vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter genom kontinuerlig utbildning och information.
 • sträva efter att ständigt utveckla och förbättra vårt kvalitetsarbete.
 • uppfylla tillämpliga författningskrav och branschpraxis i allt vårt arbete.

Miljöpolicy

LEJA gruppen ansvarar för effekterna av våra beslut och aktiviteter som påverkar vår externa miljö. Miljöpolicyns syfte är att beskriva och etablera en gemensam syn inom LEJA, dotterbolag och bland våra leverantörer på hur vi påverkar miljön samt hur vi hanterar miljöfrågorna.
LEJA gruppens miljöarbete ska vara en del i arbetet för ett uthålligt samhälle och samtidigt bidra till en bättre lönsamhet och ett starkt varumärke.

LEJAs Miljöpolicy

Vi ska vid varje tillfälle, med utgångspunkt från kundens krav och åkeriernas resurser och förutsättningar, arbeta för att:

 • reducera våra tjänsters miljöpåverkan,
 • i all verksamhet efterleva gällande lagar, förordningar samt andra samhällskrav
 • minska och förebygga föroreningar i all vår verksamhet,
 • tillvarata alla medarbetares och andra intressenters engagemang och kunnande,
 • ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete.

För att uppnå detta ska LEJA gruppen,

 • genom utbildning av LEJAs personal och förare samt löpande aktualisera den av LEJAs utgivna förarhandboken tillse att all personal är förtrogen med LEJAs miljöpolicy.
 • hålla oss informerade om olika produkters miljöpåverkan. Information ska på lämpligt och regelbundet sätt föras vidare till LEJAs ägare och deras anställda.
 • stödja utvecklingen av delägarnas företag så att negativ miljöpåverkan kan begränsas och god resurshushålling nås.
 • informera kunder och andra intressenter om LEJAs policy och miljöambitioner.

Trafiksäkerhetspolicy

LEJA gruppen ska erbjuda och arbeta för transporter med varaktig, hög trafiksäkerhet. Vi ska vid alla tillfällen sträva efter att vår personal, aktieägarnas företag och deras personal företräder sådana attityder och värderingar till trafik och medtrafikanter som representerar LEJAs goda föredöme i trafiken.

LEJAs Trafiksäkerhetspolicy

Det innebär följande, att:

 • Fordon ska vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.
 • Lagar och förordningar ska efterlevas vid alla tillfällen.
 • Största hänsyn ska tas till medtrafikanter.
 • Bilbälte ska alltid användas.
 • All personal ska vara drogfri.
 • Förare och övrig personal ska vara kunnig och motiveras till ett trafiksäkert beteende genom kontinuerlig utbildning och information.
 • Vi ständigt ska utveckla och förbättra vårt trafiksäkerhetsarbete.

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet vid LEJA Schakt & Transport AB, LEJA Åkeri AB och LEJA Entreprenad AB är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den verksamhet som råder i företaget.

Vi har den uppfattningen att en god arbetsmiljö är ett konkurrensmedel som befrämjar både företaget samt våra medarbetare.

Arbetsförhållandena skall, så långt det är möjligt och rimligt, anpassas till medarbetarnas förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Medarbetaren skall, så långt det är möjligt och rimligt ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.

Det är vår strävan att ständigt förbättra arbetsmiljön och därmed skapa stimulans och trivsel för medarbetarna. Detta för att förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och så tidigt som möjligt aktivt arbeta med rehabilitering.

Arbetsgivaren, d v s den som råder över arbetsstället, har huvudansvaret för att medarbetarna inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen.

Uppgiften och ansvaret att tillse att arbetsmiljön är sund och säker kan vid behov delegeras från vd till chefer och arbetsledare under beaktande av de förutsättningar som gäller för en delegering.

Problem och frågeställningar inom arbetsmiljöområdet handläggs av arbetsgivaren på samma sätt och samtidigt som normala/vardagliga driftsfrågor.

I det dagliga arbetet skall varje enskild anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker som kan utgöra ett hot mot en god arbetsmiljö.

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att utomstående expertis behöver anlitas. Beslut att inkalla expertis tas av arbetsgivaren i samråd med berörda chefer/skyddsombud/medarbetare.

Ekerö 1 december 2014

Ingemar Holmen

VD